SAP - Development Supervisor

Company: The company manufactures dairy products

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: (028)39252566


Share with :

Phòng ban Department/Section Công Nghệ Thông Tin- IT

Báo cáo trực tiếp cho-Report to Quản lý phầm mềm SAP

 

Chế độ

 • Thời gian làm việc: 8h30 – 18h từ T2 – T6 nghỉ trưa 1,5 tiếng
 • Lương tháng 13, 14 ( tùy theo kết quả kinh doanh)
 • Đóng bảo hiểm theo quy định
 • Có bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên
 • Quy mô; VP HN: 300 nhân viên
 • Toàn công ty: >1500 nhân viên

Job Requirement - Yêu cầu công việc

 • Đại học, sau đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin- Graduate / Post Graduate/ B.Tech(CS\IT) /MTech/MCA/ MBA
 • 3-5 năm trong lĩnh vực liên quan.

Những kỹ năng cần thiết cho công việc(Competencies required for the job)

 • Strong experience in SAP software maintain & support in SAP development (ABAP language)
 • Good understanding in basic process in SAP module (SD,PP,MM,WM,QM, FICO)
 • Develop technical specification (TS) base on FS.
 • Recommend end to end technical solutions to improve business process.
 • Review functional specification (FS) from functional consultants and recommend solutions when    appropriate.
 • Articulate and manage consultation sessions with functional consultants and users.
 • Support trouble shooting to team members.
 • Providing technical support to the end users in the form of troubleshooting guidelines and modifications to the system after it has been delivered. Training the end users.
 • Analyzes customer’s requirements and business processes and shows creativity in solving functional and technical problems
 • To stay updated with the latest technological advancement and changes in the world of SAP development and adapting to these changes by self-training and research work.


Other requirements

 • Take response for daily operation issue that relate to SAP module PP/MM/WM/SD and QM
 • Work with project teams to prepare for all related to implementation/ configuration/blue printing/ System test/ UAT and documentation.
 • They must have good analytical and problem solving skills in order to carry out their daily functions effectively. In depth knowledge of SAP systems such as FICO, MM and HR is also required for ABAP developers.
 • Extensive prior experience in the field of ABAP programming and SAP modules is an essential skill set required for any person to pursue a career as an ABAP developer.
 • Experience in object oriented programming, ABAP lists and other related fields is also a prerequisite for jobs in this field

Job Purpose Summary

 • Vị trí này có vai trò hỗ trợ người dùng trong các hoạt động liên quan tới phát triển, vận hành trong phận hệ SAP ABAP. Tham gia các dự án SAP với vai trò SAP developer, dưới sự phân công của quản lý dự án.
  The purpose of this role is to coordinate, and supervise all activities related to SAP implementation and maintenance SAP software applications in module SAP ABAP. Involve in SAP project as SAP
Stt  Mô tả nhiệm vụ  Description Tiêu chí đánh giá
1

Hỗ trợ người dùng trong các vấn đề liên quan tới phân hệ SAP ABAP
Take response for daily operation issue that relate to SAP standard program and
custom program.

 

Đánh giá bởi cấp quản lý cấp cao Evaluation
by Senior Management
2

Chịu trách nhiệm phát triển mới các báo cáo, ứng dụng, cập nhật ứng dụng trên
SAP theo yêu cầu của quản lý.
Take response for new development & enhancement in SAP

Hoàn thành đúng hạn
Completed on time
4

Cung cấp các buổi training các ứng dụng phát triển thêm cho người dùng theo
theo yêu cầu của trưởng bộ phận SAP
Creates training and instruction material for key-users

Đánh giá bởi quản lý cấp trên
Review by Senior Management
5

Thảo luận, phân tích các yêu cầu từ các phòng ban khác, tư vấn các giải pháp
liên quan tới các yêu cầu phát triển & nâng cấp ứng dụng
Discussion and analysis of requests from other departments, consulting solutions
in SAP development module (ABAP)

Đánh giá bởi quản lý cấp trên
Review by Senior Management
6

Làm việc, hỗ trợ với các thành viên của dự án trong các công việc liên quan tới
phát triển hệ thống SAP.
Work with project teams to prepare for all related to development/ blue printing/
System test/ UAT and documentation.

Đánh giá bới quản lý dự án
7

Thường xuyên cập nhật, nâng cấp kiến thức, kinh nghiệm trong phân hệ SAP
development.
Improve for SAP technical knowlegment.

Sẵn sang đáp ứng cho các thay đổi mới trong
công nghệ, giải pháp
Ready for new upgrade, solution
8

Phối hợp làm việc với người phụ trách trong phân hệ khác, với quản lý cấp trên
của bộ phận SAP để đảm bảo các phát triển ứng dụng SAP phù hợp với quy
trình vận hành, đúng với yêu cầu
Work closed with other SAP member to ensure the development is adapt with
business process and business requirement.

Đánh giá bởi quản lý cấp trên
Review by Senior Management

5284

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin