PHP Developer

Company: Khách hàng của HR1

Industry: Open

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ PHP ít nhất 1 năm.
  • Có kinh nghiệm làm việc thực tế ít nhất 1 năm với một trong những PHP framework
  • Biết HTML, CSS, JS, có khả năng sử dụng những template HTML có sẵn.
  • Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu (MySQL). Có khả năng tự thiết kế cơ sở dữ liệu đơn giản.
  • Có kiến thức về Message Queue, Redis Cache, ElasticSearch, … là một lợi thế.
  • Biết sử dụng Git để quản lý source.
  • Có khả năng làm việc đúng mục đích, đúng yêu cầu

 

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin